Intern styrning

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna  kontrollen och styrningen av bolaget. För att behålla och  utveckla en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen för
NP3 fastställt ett antal grundläggande dokument av betydelse för den finansiella rapporteringen. Däribland ingår styrelsen  för NP3s arbetsordning och instruktionerna för vd och för den ekonomiska rapporteringen, insiderpolicy, IR- och informationspolicy samt finanspolicy. Därutöver förutsätter en fungerande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande översyn. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt vd. Vd rapporterar regelbundet till styrelsen. Vd framlägger vid varje styrelsemöte ekonomisk och finansiell rapport över verksamheten.

Bolaget har upprättat policydokument i syfte att informera anställda och andra berörde inom NP3 om de tillämpliga reglerna och föreskrifterna för bolagets informationsgivning och de särskilda krav som gäller för personer aktiva inom ett noterat bolag, till exempel när det gäller kurspåverkande information. I detta sammanhang har bolaget också skapat rutiner för att hantera ännu ej offentliggjord information samt loggbok för att hantera sådan information.