Ersättning och incitamentsprogram

Ersättning och förmåner till vd beslutas av styrelsen. Ersättning för övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med styrelsen. Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst 25 procent av den sammanlagda fasta lönen. Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner.

Incitamentsprogram 2021/2024
Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2021/2024 genom en emission av högst 260 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 260 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2021/2024 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2021/2024. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 260 000 motsvarande cirka 0,5 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 910 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelse omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram 2020/2023
Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2020/2023 genom en emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 500 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2020/2023 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2020/2023. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 500 000 motsvarande cirka 0,9 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 1 750 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelse omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram 2019/2022
Årsstämman 2019 beslutade om införande av Incitamentsprogram 2019/2022 genom en emission av högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 400 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2019/2022 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019/2022. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 400 000 stycken motsvarande cirka 0,7 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 1 400 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelse omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram 2018/2021
Årsstämman 2018 beslutade om införande av Incitamentsprogram 2018/2021 genom en emission av högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 250 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2018/2021 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2018/2021. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolftedel av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 250 000 stycken motsvarande cirka 0,5 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 875 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelse omfattas inte av erbjudandet. Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska utgöras av stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna med upp- eller nedräkning beroende på alla noterade fastighetsbolags genomsnittliga utveckling, beräknat enligt Carnegies fastighetsindex (CREX), under tiden från den 17 maj 2018 till och med den 1 juni 2021.

Per den 1 juni 2021 har teckningskursen fastställts till 114,14 kr per stamaktie.