Ersättning och incitamentsprogram

Ersättning och förmåner till vd beslutas av styrelsen. Ersättning för övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i samråd med styrelsen. Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig lön utgår ej. Ersättning till andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, övriga förmåner, pension samt rörlig lön om högst två månadslöner.

Vid tre tillfällen före bolagets notering har avtal om så kallade syntetiska optioner tecknats med styrelseledamöter, vd, anställda i bolaget samt inhyrda medarbetare till bolaget.
De syntetiska optionerna ger innehavaren rätt att vid en framtida tidpunkt (optionens slutdag vilket den första var 2014-12-31 och kommande är 2016-04-01 respektive 2017-02-28) erhålla ett kontantbelopp vars storlek beror på värdet på slutdagen för aktie i bolaget. För erhållandet av en sådan option har innehavaren erlagt ett kontant belopp (optionspriset) motsvarande ett uppskattat marknadsvärde som har beräknats enligt Black-Scholes modell för värdering av optioner. Bolaget avser ej att ge ut syntetiska optioner i framtiden.