Styrelse

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) består av sex ordinarie ledamöter med Anders Nilsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. De långsiktiga och strategiska besluten för NP3 fattas gemensamt av styrelsen och ledningen. Bolagets verkställande direktör Andreas Wahlén närvarar vid styrelsemöten men ingår ej i styrelsen. Aktieinnehav per 2019-12-31

Kontaktuppgifter till styrelsens ordförande Anders Nilsson, tfn +46 70 666 19 15, mail: anders.nilsson@an-konsult.se

Anders Nilsson

Roll: Styrelseordförande från 2017. Ledamot sedan 2010.
Född: 1951.

Tidigare vd och koncernchef för Know It AB (publ) 2003-2011. 2006-2008 ordförande för Academedia (publ). Idag styrelseledamot i ett antal bolag. Utbildad civilingenjör. Innehar 128 500 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Gunnar Lindberg

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1950.

Tidigare aktieförvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Innehar 25 000 stamaktier och 10 000 preferensaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Lars Göran Bäckvall

Roll: Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1946.

Aktiv huvudägare i Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag. Lars-Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör. Innehar 13 484 267 stamaktier och 2 066 707 preferensaktier i NP3 genom bolag. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mia Bäckvall Juhlin

Roll: Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1974

Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut, Lunds Universitet. Innehar 131 909 stamaktier och 22 110 preferensaktier privat och genom bolaget Framtidsarvet AB . Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Nils Styf

Roll: Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1976

Vd i Hemsö Fastighets AB. Aktieinnehav: Eget och närstående: 15 656 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Åsa Bergström

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1964.

Vice vd, ekonomi- och finanschef Fabege AB. Innehar 9 700 stamaktier och 700 preferensaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.