Styrelse

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) består av fem ordinarie ledamöter med Nils Styf som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. De långsiktiga och strategiska besluten för NP3 fattas gemensamt av styrelsen och ledningen. Bolagets verkställande direktör Andreas Wahlén närvarar vid styrelsemöten men ingår ej i styrelsen. Aktieinnehav per 2021-06-30

Kontaktuppgifter till styrelsens ordförande Nils Styf, tfn +46 73 350 60 39, mail. nils.styf@hemso.se

Anders Nilsson

Roll: Styrelseledamot sedan 2010. Styrelseordförande 2017-2021.
Född: 1951.

Tidigare vd och koncernchef för Know It AB (publ) 2003-2011. Idag styrelseledamot i ett antal bolag. Utbildad civilingenjör. Innehar 153 500 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Lars Göran Bäckvall

Roll: Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1946.

Aktiv huvudägare i Poularde AB. Lars-Göran har en gedigen bakgrund i fastighetsbranschen och mångårig erfarenhet som entreprenör. Innehar 13 956 267 stamaktier och 2 974 207 preferensaktier i NP3 genom bolag. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Mia Bäckvall Juhlin

Roll: Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1974

Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut, Lunds Universitet. Innehar 44 909 stamaktier och 22 110 preferensaktier privat och genom bolaget Framtidsarvet AB. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Nils Styf

Roll: Styrelseordförande från 2021. Styrelseledamot sedan 2019.
Född: 1976

Vd i Hemsö Fastighets AB. Innehar 17 506 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Åsa Bergström

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1964.

Vice vd, ekonomi- och finanschef Fabege AB. Innehar 11 000 stamaktier och 700 preferensaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.