Styrelse

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) består av fem ordinarie ledamöter med Anders Nilsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. De långsiktiga och strategiska besluten för NP3 fattas gemensamt av styrelsen och ledningen. Bolagets verkställande direktör Andreas Nelvig närvarar vid styrelsemöten men ingår ej i styrelsen. Aktieinnehav per 2018-09-30

Åsa Bergström

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1964.

Vice VD, ekonomi- och finanschef Fabege AB. Innehar 4 200 stamaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Lars Göran Bäckvall

Roll: Styrelseledamot sedan 2010.
Född: 1946.

Aktiv huvudägare i Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag. Lars-Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör. Innehar 12 282 939 stamaktier och 2 144 673 preferensaktier i NP3 genom bolag. Ej oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Olof Johansson

Roll: Styrelseledamot sedan 2017.
Född: 1960.

Grundat och varit delägare i Pangea Property Partners samt haft olika ledande befattningar inom Skanska-koncernen och även varit styrelseledamot i NCC. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Gunnar Lindberg

Roll: Styrelseledamot sedan 2016.
Född: 1950.

Tidigare aktieförvaltare av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Innehar 25 000 stamaktier och 5 000 preferensaktier. Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Anders Nilsson

Roll: Styrelseordförande från 2017. Ledamot sedan 2010.
Född: 1951.

Tidigare VD och koncernchef för Know It AB (publ) 2003-2011. 2006-2008 ordförande för Academedia (publ). Idag styrelseledamot i ett antal bolag. Utbildad civilingenjör. Innehar 110 000 stamaktier och 22 000 preferensaktier. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.