Valberedning

Valberedning inför NP3 Fastigheters årsstämma 2020
Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 30 augusti 2019 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.

– AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax.

– Länsförsäkringar Fondförvaltning AB har utsett Johannes Wingborg, ägaransvarig Länsförsäkringar Fondförvaltning.

– Anders Nilsson, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans 38,5 procent av utestående aktier i NP3 tillika 50,4 procent av rösterna per 30 augusti 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta senast den 2 januari 2020 via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se eller med brev till:
NP3 Fastigheter AB
Valberedningen
Box 12, 851 02 Sundsvall

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Nilsson, Styrelsens ordförande, telefon: 070 666 19 15, e-post: anders.nilsson@an-konsult.se

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2020 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2020 och på bolagets hemsida. Datum för årsstämman är den 15 juni 2020.