Valberedning

Vid NP3 Fastigheters årsstämma den 2 maj 2018 beslutades att valberedningen inför års-stämman 2019 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarregistrerade aktieägarna per den sista bankdagen i augusti innevarande år.

 I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2018 erbjudits plats i NP3s valberedning och följande valberedning har bildats:

– Poularde AB har utsett Lars-Göran Bäckvall, VD Poularde AB.

– AB Sagax har utsett David Mindus, VD AB Sagax.

– Fjärde AP-fonden har utsett Olof Nyström, Senior Portfolio Manager Real Estate, Fjärde AP-fonden.

– Anders Nilsson, ordförande i styrelsen för NP3 Fastigheter AB.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade tillsammans cirka 44 procent av utestående aktier i NP3 tillika cirka 48 procent av rösterna per 31 augusti 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se eller med brev till NP3 Fastigheter AB, Valberedningen,
Box 12, 851 02 Sundsvall, senast den 3 januari 2019.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvode till styrelseledamöter och ordförande..

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2019 och på bolagets hemsida. Datum för årsstämman är den 2 maj 2019.