Viktig information

Informationen på denna del av NP3 Fastigheter ABs (publ) (”NP3”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier, obligationer eller andra värdepapper i NP3 (”Värdepapper”) i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepappren har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om något erbjudande respektive riktigheten och tillförlitligheten av något prospekt eller något annat dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), inklusive Sverige, lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten. I medlemsländer i EES, inklusive Sverige, kan erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i EU:s Prospektförordning (Förordning (EU) 2017/1129) och varje relevant implementeringsåtgärd.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats in någon jurisdiktion. NP3 tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Sydafrika; och
  2. Jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av NP3.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.